Hướng dẫn Backup và Restore (import) MySQL Database bằng dòng lệnh

Hướng dẫn cách backup toàn bộ database và restore bằng dòng lệnh trong Linux Centos. Cách này đặc biệt có ý nghĩa khi bạn cần export và import 1 database có dung lượng lớn.

1. Backup

Sử dụng lệnh sau:

mysqldump --opt -u [uname] -p [dbname] > [backupfile.sql]

Trong đó:

[uname] : user của database

[dbname] : Tên của database

[backupfile.sql] : Tên file backup muốn lưu

[–opt] : Các tùy chọn mysqldump

Ví dụ:

mysqldump -u root -p muatheme > db_muatheme.sql

Backup database đồng thời nén gzip cho nhẹ, tiết kiệm dung lượng ổ cứng

mysqldump -u [uname] -p [dbname] | gzip -9 > [backupfile.sql.gz]

2. Restore

Sử dụng lệnh sau

mysql -u [uname] -p [dbname] < [backupfile.sql]

Trong đó:

[uname] : user của database

[dbname] : Tên của database

[backupfile.sql] : Tên file backup đã lưu (file backup muốn phục hồi)

Ví dụ:

mysql -u root -p muatheme < db_muatheme.sql

Sau đó sẽ có hộp thoại yêu cầu nhập password tài khoản root

Phục hồi database được nén:

gunzip < [backupfile.sql.gz] | mysql -u [uname] -p [dbname]

Nếu bạn muốn phục hồi một database đã tạo ra trước đó bạn sử dụng lệnh mysqlimport. Cấu trúc lệnh như sau:

 

mysqlimport -u [uname] -p [dbname] [backupfile.sql]

 

 

 

Viết một bình luận